More Herbs and Formulas Added!

Posted by Administrator on 5/23/2015
Our selection continues to grow--this month we've added 5 herbs and  8 formulas!

New herb additions include:
Ci Wu Jia
Quan Xie
San Qi

Sang Piao Xiao
Wu Shao She

New formula additions include:
Dang Gui Bu Xue Tang
Gui Zhi Tang
Qi Bao Mei Ran Dan
Qing Fei Tang
Ren Shen Yang Ying Tang
San Miao San
Sang Piao Xiao San
Yue Ju WanAdd Comment

What's This?
Type the code shown